Từ điển Việt Anh online

bây chừ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bây chừ]
 (từ cũ, nghĩa cũ hoặc tiếng địa phương) như bây giờ