Từ điển Việt Anh online

bây dai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bây dai]
 That long.
 Một cái gậy bây dai
 A stick that long.