Từ điển Việt Anh online

bây dai tiếng Anh là gì?

bây dai nghĩa tiếng Anh


[bây dai]
 That long.
 Một cái gậy bây dai
 A stick that long.

That long.


US UK