Từ điển Việt Anh online

bây nhiêu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bây nhiêu]
 that much; that many
 Chỉ có bây nhiêu tiền thôi
 There is only that much money