Từ điển Việt Anh online

bã đậu tiếng Anh là gì?

bã đậu nghĩa tiếng Anh


[bã đậu]
danh từ
 beancake, soybean residue

danh từ


US UK