Từ điển Việt Anh online

bã đậu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bã đậu]
danh từ
 beancake, soybean residue