Từ điển Việt Anh online

bã rượu tiếng Anh là gì?

bã rượu nghĩa tiếng Anh


[bã rượu]
danh từ
 wine dregs

danh từ


US UK