Từ điển Việt Anh online

bã rượu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bã rượu]
danh từ
 wine dregs