Từ điển Việt Anh online

bãi bồi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi bồi]
 Alluvial ground; warp.