Từ điển Việt Anh online

bãi bồi tiếng Anh là gì?

bãi bồi nghĩa tiếng Anh


[bãi bồi]
 Alluvial ground; warp.

Alluvial ground


US UK