Từ điển Việt Anh online

bãi binh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi binh]
 to cancel marching orders