Từ điển Việt Anh online

bãi binh tiếng Anh là gì?

bãi binh nghĩa tiếng Anh


[bãi binh]
 to cancel marching orders

cancel marching orders


US UK