Từ điển Việt Anh online

bãi cá tiếng Anh là gì?

bãi cá nghĩa tiếng Anh


[bãi cá]
danh từ
 fishing ground, fishing place; fish-hold

danh từ


US UK