Từ điển Việt Anh online

bãi cỏ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi cỏ]
 lawn; grassplot