Từ điển Việt Anh online

bãi chăn thả tiếng Anh là gì?

bãi chăn thả nghĩa tiếng Anh


[bãi chăn thả]
 Grazing-land, Grass-land, pasture.

Grazing-land, Grass-land, pasture.


US UK