Từ điển Việt Anh online

bãi chăn thả tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi chăn thả]
 Grazing-land, Grass-land, pasture.