Từ điển Việt Anh online

bãi chợ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi chợ]
danh từ
 Hartal