Từ điển Việt Anh online

bãi chợ tiếng Anh là gì?

bãi chợ nghĩa tiếng Anh


[bãi chợ]
danh từ
 Hartal

danh từ


US UK