Từ điển Việt Anh online

bãi dịch tiếng Anh là gì?

bãi dịch nghĩa tiếng Anh


[bãi dịch]
động từ
 remove, relieve somebody of his post

động từ


US UK