Từ điển Việt Anh online

bãi khoá tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi khoá]
 student strike