Từ điển Việt Anh online

bãi khoá tiếng Anh là gì?

bãi khoá nghĩa tiếng Anh


[bãi khoá]
 student strike

student strike


US UK