Từ điển Việt Anh online

bãi lầy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi lầy]
 bog, morass, swamp, marsh; mire, slough