Từ điển Việt Anh online

bãi mìn tiếng Anh là gì?

bãi mìn nghĩa tiếng Anh


[bãi mìn]
 minefield

minefield


US UK

['mainfi:ld]
danh từ
 bãi mìn