Từ điển Việt Anh online

bãi mìn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi mìn]
 minefield