Từ điển Việt Anh online

bãi miễn tiếng Anh là gì?

bãi miễn nghĩa tiếng Anh


[bãi miễn]
động từ
 to revoke the mandate of, recall; displace, remove

động từ


US UK