Từ điển Việt Anh online

bãi rác tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi rác]
 refuse tip; dumping ground; garbage/rubbish dump