Từ điển Việt Anh online

bãi tập tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi tập]
 training ground; practice ground; drill ground