Từ điển Việt Anh online

bãi thải tiếng Anh là gì?

bãi thải nghĩa tiếng Anh


[bãi thải]
 dumping ground, dump

dumping ground, dump


US UK