Từ điển Việt Anh online

bãi thị tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi thị]
 (từ cũ, nghĩa cũ) như bãi chợ
 (of market vendors) strike, strike of the vendors