Từ điển Việt Anh online

bãi thực tiếng Anh là gì?

bãi thực nghĩa tiếng Anh


[bãi thực]
 hunger-strike; go on hunger-strike

hunger-strike


US UK