Từ điển Việt Anh online

bãi thực tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bãi thực]
 hunger-strike; go on hunger-strike