Từ điển Việt Anh online

bão cát tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bão cát]
 sandstorm; haboob