Từ điển Việt Anh online

bão hoà tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bão hoà]
 saturated