Từ điển Việt Anh online

bão nước tiếng Anh là gì?

bão nước nghĩa tiếng Anh


[bão nước]
danh từ
 typhoon

danh từ


US UK