Từ điển Việt Anh online

bão rớt tiếng Anh là gì?

bão rớt nghĩa tiếng Anh


[bão rớt]
danh từ
 tail of a storm, tail of hurricane (như bão rong)

danh từ


US UK