Từ điển Việt Anh online

bão tố tiếng Anh là gì?

bão tố nghĩa tiếng Anh


[bão tố]
danh từ
 gale

danh từ


US UK