Từ điển Việt Anh online

bão từ tiếng Anh là gì?

bão từ nghĩa tiếng Anh


[bão từ]
danh từ
 magnetic storm

danh từ


US UK