Từ điển Việt Anh online

bè đảng tiếng Anh là gì?

bè đảng nghĩa tiếng Anh


[bè đảng]
danh từ
 clique, set, faction, party

danh từ


US UK