Từ điển Việt Anh online

bè bè tiếng Anh là gì?

bè bè nghĩa tiếng Anh


[bè bè]
 stout and short
 người bè bè
 squab

stout and short


US UK