Từ điển Việt Anh online

bè cánh tiếng Anh là gì?

bè cánh nghĩa tiếng Anh


[bè cánh]
danh từ
 cliques, confederacy, factions

danh từ


US UK