Từ điển Việt Anh online

bè nhè tiếng Anh là gì?

bè nhè nghĩa tiếng Anh


[bè nhè]
 như lè nhè
 to speak thickly

như lè nhè


US UK