Từ điển Việt Anh online

bèn bẹt tiếng Anh là gì?

bèn bẹt nghĩa tiếng Anh


[bèn bẹt]
tính từ
 flattish, rather flat

tính từ


US UK