Từ điển Việt Anh online

bèo cái tiếng Anh là gì?

bèo cái nghĩa tiếng Anh


[bèo cái]
 pistia, pistia stratiotes

pistia, pistia stratiotes


US UK