Từ điển Việt Anh online

bèo dâu tiếng Anh là gì?

bèo dâu nghĩa tiếng Anh


[bèo dâu]
 azolla, azolla pinnata, duckweed

azolla, azolla pinnata, duckweed


US UK