Từ điển Việt Anh online

bèo hoa dâu tiếng Anh là gì?

bèo hoa dâu nghĩa tiếng Anh


[bèo hoa dâu]
 (sort of) water hyacinth

(sort of) water hyacinth


US UK