Từ điển Việt Anh online

bèo mây tiếng Anh là gì?

bèo mây nghĩa tiếng Anh


[bèo mây]
 (lentil and cloud) unstable

(lentil and cloud) unstable


US UK