Từ điển Việt Anh online

bèo tấm tiếng Anh là gì?

bèo tấm nghĩa tiếng Anh


[bèo tấm]
 duckweed, water lentil

duckweed, water lentil


US UK