Từ điển Việt Anh online

bé bỏng tiếng Anh là gì?

bé bỏng nghĩa tiếng Anh


[bé bỏng]
tính từ
 little and tender, young, small
 còn bé bỏng thế kia mà đã phải xa mẹ
 so little and tender and already separated from its mother
 bàn tay bé bỏng
 a little hand, a tiny hand

tính từ


US UK