Từ điển Việt Anh online

bé hạt tiêu tiếng Anh là gì?

bé hạt tiêu nghĩa tiếng Anh


[bé hạt tiêu]
 young but cunning

young but cunning


US UK