Từ điển Việt Anh online

bén duyên tiếng Anh là gì?

bén duyên nghĩa tiếng Anh


[bén duyên]
động từ
 to understand and love

động từ


US UK