Từ điển Việt Anh online

bén hơi tiếng Anh là gì?

bén hơi nghĩa tiếng Anh


[bén hơi]
 take a fancy to, take to; to get accustomed/used (to)
 Anh chị đã bén hơi nhau
 They have taken to each other

take a fancy to, take to


US UK