Từ điển Việt Anh online

bén mảng tiếng Anh là gì?

bén mảng nghĩa tiếng Anh


[bén mảng]
động từ
 to come near, to come up (to), approach; go up (to)
 đừng bén mảng đến nhà tao nữa
 don't come near to my house, don't darken my door again

động từ


US UK