Từ điển Việt Anh online

béo bệu tiếng Anh là gì?

béo bệu nghĩa tiếng Anh


[béo bệu]
 flabbily fat, fat, fleshy

flabbily fat, fat, fleshy


US UK