Từ điển Việt Anh online

béo lăn tiếng Anh là gì?

béo lăn nghĩa tiếng Anh


[béo lăn]
 Stout

Stout


US UK