Từ điển Việt Anh online

béo mép tiếng Anh là gì?

béo mép nghĩa tiếng Anh


[béo mép]
 to have a glib tongue

have a glib tongue


US UK