Từ điển Việt Anh online

béo mập tiếng Anh là gì?

béo mập nghĩa tiếng Anh


[béo mập]
 stout, plump, chubby

stout, plump, chubby


US UK