Từ điển Việt Anh online

béo nung núc tiếng Anh là gì?

béo nung núc nghĩa tiếng Anh


[béo nung núc]
 plump (béo núc ních)

plump (béo núc ních)


US UK