Từ điển Việt Anh online

béo tròn tiếng Anh là gì?

béo tròn nghĩa tiếng Anh


[béo tròn]
 tubby, chubby

tubby, chubby


US UK