Từ điển Việt Anh online

bép xép tiếng Anh là gì?

bép xép nghĩa tiếng Anh


[bép xép]
 to tell tales
 Có tật hay bép xép
 To be in the habit of telling tales
 Bép xép chuyện làm ăn
 To talk shop

tell tales


US UK