Từ điển Việt Anh online

bét nhè tiếng Anh là gì?

bét nhè nghĩa tiếng Anh


[bét nhè]
khẩu ngữ
 having a drawl from overdrinking; get dead drunk
 say bét nhè
 to be soused (to the point of drawling)

khẩu ngữ


US UK